پ.ن: ما اولین بار است که زندگی می کنیم ولی الزاما بندگی نه!