گاهی آنقدر بر روی مساله ای تاکید میشود

گاهی آنقدر بارها و بارها گفته میشود 

آنقدر ساده سازی می شود تا در ذهن همه رسوخ کند 

مانند قاعده ای بدیهی 

حال آنکه موضوع نه تنها بدیهی نیست... بلکه حتی قاعده و قانون در برخی شرایط برقرار هم نیست 

صرفا نظریه ای است که مدتها بر روی آن کنکاش شده 

و 

بارها و بارها در اثر بررسی نتایج و کشفیات به تناقض رسیده است 

"چالش های پیش روی نظریه ی تکامل"

کتابی است از 

"مصطفی پور نور علی"

که به بررسی به ترجمه ی برخی نوشته های پروفسور "هارون یحیی" 

در رابطه با تناقضات نظریه تکاملی می پردازد.

در ادامه در مورد کتاب بیشتر خواهم نوشت...

دریافت