شما دعوت شده اید

اینجا دریچه ای ست به عالمی دیگر

دنیای نویسندگانی که از تحرک قلم بر صفحه ی کاغذشان 

رقمی می زنند فراتر از واقعیت و خیال

معرفی

شرحی مختصر