«ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم»

 این آیه، آب بسیار صاف و پاکى است که بر سر منتظرها

 آنهایى که به انتظار هستند که همیشه خدا از یک راه غیر عادى کارها را درست کند، مى ریزد. انتظار بیهوده نکشید.

 " ان"

 یعنى تحقیقا مطلب اینست

 تحقق و واقعیت اینست که هرگز خداوند اوضاع و احوال را به سود مردم عوض نمى کند

 «حتى یغیروا ما بانفسهم»

 مگر وقتى که خود آن مردم آنچه مربوط به خودشان است

 آنچه که در خودشان هست:

 اخلاق، روحیه، ملکات، جهت، نیات 

و 

بالاخره خودشان را عوض کنند.


/حماسه حسینی/مطهری