" فروغ ابدیت"

بی شک عالیترین و جامع ترین کتابی است که
 پیرامون زندگانی پیامبر (ص) 
با استناد به مدارک صحیح و اصیل اسلامی 
با نثر بسیار روان و دل نشین
و نیز
تجزیه تحلیل کامل  
به قلم آیت ا... جعفر سبحانی
نوشته شده است.

 در ادامه گوشه هایی از این کتاب زیبا رو خواهم نوشت...