مسلمان شد..
سپس از قیام کنندگان علیه عثمان شد
سپس از یاران علی (ع) شد
سپس از خوارج شد
سپس توبه کرد
سپس در کربلا جزء سپاه یزید بود
سپس بین یزید و امام حسین (ع) دو دل بود
سپس با مختار به خونخواهی حسین (ع) پرداخت
سپس رئیس شهربانى کوفه شد
سپس در کشتن مختار شرکت کرد
نهایتاً در سالی از سال ها مُرد..

"شبث بن ربعی"

هروقت  میگن خدا عاقبتمونو ختم بخیر کنه!یاد این میافتم
منبع : http://azf06.blog.ir/