برف رو دوست دارم 
ریز ریز اینقدر می باره تا همه جا رو می پوشونه 
یه دست و سفید، یه رنگ 
همه ی رنگ ها رو، همه ی زشتی ها رو، حتی قشنگی ها رو 
می پوشونه و یه دست می کنه 
یه جلوه ی نویی به همه چی میده 
روزای برفی، روزای خیلی قشنگین....