جالب بود برام، تفاوتی که بین عاقل بودن در تعریف عام وجود داره و این تعریف:


عاقلان آنهایند که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان حق را نمی شکنند.(رعد-20)

و هم به انچه خدا امر کرده می پیوندند و از خدای خود و از سختی هنگام حساب می اندیشند.(رعد-21)

و هم در طلب رضای خدا صبر پیش می گیرند و نماز به پا می دارند و از آنچه نصیبشان کردیم پنهان و آشکار انفاق می کنند و در عوض بدی های مردم نیکی می کنند، اینان هستند که عاقبت منزل نیکو می یابند.(رعد-22)


التماس تفکر...