احتیاج: نیاز است ولو در متن دارایی

فقر: نداری و گرفتاری

گاهی تو نیاز پیدا می کنیدر حالی که فقیر نیستی، محتاجی در حالیکه موجودی داری

عبارتی در متن دعای بانوی دو عالم هست که می فرماید:

"لا توجنا و لا تفقرنا الی احد سواک"

یعنی من محتاج دیگری نشوم، اگر دارم، دارایی ام، مرا وابسته و ذلیل نکند و از آن بالاتر ندار و گرفتار هم نباشم به هیچ کسی جز تو

یعنی

فقط از جام تو بنوشم، دست تو را بشناسم

کاش به حق بانوی دو عالم، تک تک ما به چنین مرحله ای برسیم...


برگرفته از کتاب" شرحی بر دعاهای روزانه ی حضرت زهرا (س)" استاد علی صفایی حائری