محله 

به قسمتی از شهر یا روستا می گویند که نام، هویت و مشخصات خاص داشته باشد.

یا به عبارتی 

از کوچکترین واحدهای اجتماعی که از گرد هم آمدن خانه های یک مساحت معین ایجاد میشود.

تا کنون به اهمیت آن فکر کرده اید؟