چقدر خوب بود اگه می تونستیم آینده  رو ببینیم!

چقدر بد بود اگه می تونستیم آینده رو ببینیم!

ما هیچ کدوم از آینده خبر نداریم

این هم خوبه و هم بد!