از على (ع) مى پرسند چه کسانى هستند که غیبت مى کنند

و

همیشه دلشان مى خواهد پشت سر مردم حرف بزنند

و بدگوئى کنند و از بدگوئى دیگران لذت مى برند؟

 على (ع) مى فرماید:

 ضعیفها، عاجزها، ناتوانها «الغیبه جهد العاجز»

 غیبت، منتهاى کوشش یک آدم ناتوان است.

 یک انسان قوى و مقتدر و آن کسى که در روح خود احساس قدرت مى کند،

 عار و ننگش مى آید که غیبت کند و غیبت را کار دنى ها و ضعفا و کارى پست مى داند

یک انسان قوى حاضر نیست پشت سر مردم غیبت کند

 و

 یا غیبت دیگران را بشنود.

على (ع) غیبت را مستند به ضعف مى کند 

و 

مى گوید انسان قوى و مقتدر و یک روح مقتدر هرگز غیبت نمى کند.


/انسان کامل/