خدایا!
                              در میان این همه دیوار 
                               برای این همه زندانی بی دست و پا
                                                                         آیا دری داری؟
      
به غیر از انتحار تلخ و تدریجی 
                                             خدایا!
                                                 هیچ آیا راه حل بهتری داری؟

رسول دیگری آیا
                                            خدایا!
                                                با کتاب دیگری داری؟

خدایا زودتر بفرست
                                                   اگر پیغمبری داری.....


                    مرتضی امیری