.

.

.

کز دیو دد ملولم و انسانم آرزوست 

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست


گفتند یافت می نشود گشته ایم ما....گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست