گاهی که وحشت تمام وجودم رو می گیره، گاهی که نگرانم و دلواپس 

تنها راهی که می بینم

"تویی"

و تنها جمله ای که به ذهنم میرسه 

"افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد"

به تو می سپارم خودم رو از هر شری

به تویی که به لحظه لحظه هام آگاهی