مدتیه تو یکی از کانال های کتابخوانی تلگرام هستم 

خرد خرد مطالبی می نویسن 

و 

بیشتر هم سر گذشت 

هستش

اولی سر گذشت یه خانم تازه مسلمان بود 

و دومی هم سرگذشت یه همسر شهید 

و بعد هم در ادامه سرگذشت دخترشون که برای تحصیل 

و گرفتن تخصص به انگلستان میره 

واقعا عالی هستند

عالی ترش اینه که صرفا داستان نیستند و سرگذشت هستند 

یه وقتایی آدم به حال بعضیا غبطه می خوره

از اعتقاد راسخ و عزم جزمشون 

اهل رمان نیستم 

داستان هم خیلی نمی خونم 

ولی سرگذشت ها 

همیشه برام جذابیت خاصی داشتند و دارن 

انگار با گوینده به فصل فصل زندگیش سفر می کنی