دکتر هری،رییس دانشگاه روچستر:

جاده موفقیت مستقیم نیست

پیچی دارد بنام "شکست"

دور برگردانی بنام "سردر گمی" 

سرعت گیر هایی بنام "افکار منفی"

و چراغ قرمزهایی بنام "دشمنان"

اما....

اگر یدکی بنام "اراده" داشته باشی 

موتوری بنام "استقامت" 

وراننده ای بنام "خدا"

بجایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد....