درست یک سال پیش 

اتفاقی افتاد که براش برنامه ریزی کرده بودم 

برای اینکه دقیقا همینطوری بشه 

برای اینکه رفتنی اتفاق بیفته

اینطوری بهتر بود

برای خودش

.

.

.

گاهی تنها راه فهماندن یک ماجرا به یک نفر، آنست که دقیقا آن ماجرا را بازی کنی 

به قابل باور ترین شکل ممکن

هرچند تلخ