از قدیم ضرب المثلی هست که میگه 

"بی خبری خوش خبریه" 

به نظرم "هیچ خبری" هم جزو خوش خبری ها حساب میشه 

وقتی دوستی بعد از مدتی از ما می پرسه چه خبر؟

و ما می گیم "خبری نیست" و لبخند می زنیم 

یعنی کسی از دنیا نرفته، حادثه ای نبوده، مشکلی، مصیبتی 

نبوده که بخوایم بگیم 

و این خوبه 

خدا رو به خاطر این موضوع شاکرم