یه جایی اینو خوندم: 
چند ثانیه به این متن فکر کنین:
"امیدوارم هرجا که میری یه نفر مثل خودت سر راهت باشه"
بنگر که برای تو دعاست یا نفرین!!
.
.
.

 یاد مامانم افتادم 
هر وقت از دست من خیلی خوشحاله دستاشو بالا میکنه میگه:
 خدا یه دختر بهت بده مثل خودت
هر وقت از دست من خیلی ناراحته دستاشو بالا میکنه میگه:
خدا یه دختر بهت بده مثل خودت

و این جمله بهترین یا و بدترین دعا یا نفرینیه که میشه برای یه نفر داشت!
و برای من 
همیشه چراغ هدایت شاید 
خیلی جاها بوده که یادش افتادم و رفتارم رو تغییر دادم.
شاید از ترس و شاید با امید...!