این یکی دو روزه حس خاصی دارم

خاص

عجیب و مبهم 

و ناشناس

نمی دونم از کجاست و چرا 

فقط نگرانم!