اى مراقب بر هرکس به آنچه که انجام داده

اى که شکرم براى او اندک است ولى محرومم نساخت

اى که در خردسالى‏ حفظم نمود،و در بزرگسالى رزقم داد

اى که عطاهایش نزد من شماره نشود،و نعمتهایش تلافى نگردد

 اى که با من به خیر و احسان روبرو شد،و من با بدى و نافرمانى با او روبرو گشتم

ای که به ایمان هدایتم نمود،پیش از آنکه سپاس نعمتهایش را بشناسم

اى که در بیمارى خواندمش،پس شفایم داد،

و در حال برهنگى‏ پوشاند مرا،و در حال گرسنگى سیرم کرد و در حال تشنگى سیرابم نمود

و در حال خوارى،عزّتم بخشید،و در حال نادانى معرفتم‏ بخشید

و در حال تنهایى افزونم نمود،و در حال غربت،بازم گرداند

و رد حال ندارى،دارایم کرد

و در یارى ‏خواهى،یارى ‏ام فرمود،و در ثروتمندى محرومم‏ نکرد

و از درخواست همه اینها باز ایستادم، پس او شروع به عنایت بر من نمود

حمد و سپاس توراست


*******

خدایا در این وقت ما را از کسانى قرار ده که

 از تو درخواست کردند،و تو به آنان عطا فرمودى‏

و تو را شکر نمودند پس بر آنان افزودى

و به سویت بازگشتند و آنان را پذیرفتى

و به سوى تو از همه گناهانشان بیزاى جستند پس همه گناهانشان را آمرزیدى‏

 اى داراى بزرگى و بزرگوارى

خدایا ما را پاک کن،و به جانب راست و درستى توجّه ده،و زارى ما را بپذیر

اى‏ بهترین کسی که درخواست شد

و رحم ‏کننده ‏ترین کسی که از او رحمت خواسته شد

اى آن‏که بر هم نهادن پلکها،و دقت نظر چشمها بر او پوشیده نیست

و آنچه در نهان مستقرّ شده،و آنچه را پنهانیهاى قلوب در برگرفته از او مخفى نیست

آرى همه‏ اینها را دانشت شماره کرده،و بردبارى ‏ات فرا گرفته

تو منزّهى و برترى،از آنچه ستمگران درباره‏ ات‏ مى‏گویند

پس برترى آسمانهاى هفتگانه و زمینها و هرکه در آنهاست تو را تسبیح مى‏گویند

و هیچ موجودى نیست مگر اینکه با سپاست تسبیح مى‏گوید


برگرفته از عاشقانه ترین کلمات یک انسان...