اگر اشکی که ما برای او می ریزیم در مسیر هماهنگی روح ما باشد و روح ما پرواز کوچکی با روح حسینی بکند، ذره ای از همت او، ذره ای از غیرت او، ذره ای از حریّت او، ذره ای از ایمان او، ذره ای از توحید او بر ما بتابد و آنگاه چنین اشکی از چشم ما جاری شود، آن اشک هر چه دلتان بخواهد قیمت دارد.

نه آن اشکی که (تنها) برای کشته شدن حسین(ع) باشد.


/حماسه حسینی/مطهری