مکالمه ی من و دوستم که با هم همکارم هستیم اول صبح:


- فلانی(یکی از بچه های سال پایینیمون تو دانشگاه) رو می شناختی؟ 


-نه خیلی،دورادور، دختر خوبی و درس خونی بود...


 اتفاقا یکی دو هفته پیشم اومده بود همینجا برا یکی از پروژه ها،آدم کار بلد و با سوادی هم  به نظرم اومد 


-امروز خبر مرگشو تو تلگرام خوندم


-مرد؟؟(کاملا شوکه)


-آره... منم از شوکه شدم ...تصادف کرده، جا در جا مرده! چند ماهی مونده بود تا دفاعش...


-مرد!!!!!