چند روز دیگه بین دو نفر از دوستامون یا آشناهامون 

مکالمه ای در مورد مرگمون اتفاق میفته؟

دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره 

یه دودوتا چهارتا که می کنیم 

می بینیم زندگی نکردیم 

یعنی خیلی بین مرده و زندمون فرقی نیست

بیشتر مرده های متحرکیم!

.

.

.

زندگی کنیم 

قبل از اینکه فرصت از دست بره