نکته ی دیگری که در دعاها مطرح است منشاء رزق می باشد:

"و ارزقنا من فضلک الواسع"(1)

منشاء این رزق، فضل و عنایت اوست نه عدل او، آن هم فضل و زیادتی گسترده تر و فراگیر

فضل: زیادتی است، زیادت از نیاز ما، زیادت از استحقاق ما و زیادت از حتی ظرفیت و گنجایش ما

ممکن است به شما چیزی بدهند(فضل)، ولی به درد یک کار بخورد،

این زیادتی، فراگیر نیست و تمام وجود شما را در بر نمی گیرد.

فضل واسع، زیادتی است که بتواند تمامی ابعاد وجودی تو را در بر گیرد.برگرفته از کتاب" شرحی بر دعاهای روزانه ی حضرت زهرا (س)" استاد علی صفایی حائری

--------------------------------

1.صحیفه الزهرا، ص 198-210