نمی دانم 

آیا کسانی که همواره انگشت اشارشان به سمت دیگران رفته 

برای تخریب و تحقیر هر چه بیشتر 

 خودشان هم نگاهی انداخته اند ؟