ما نه سقراط، نه افلاطونیم ***منطق و فلسفه ی اکنونیم 

هر چه همرنگ جماعت بشویم ***باز هم وصله ی ناهمگونیم 

از تماشای انار لب رود ***سیر چشمیم ولی دلخونیم 

من و آیینه به هم محتاجیم ***من و آیینه به هم مدیونیم 

به طوافم مبر ای سرگردان ***ما از این دایره ها بیرونیم 


آن ها/ فاضل نظری