هر موجودی نه صرفا انسان 
هر موجودی 
در یک زمینه خاص توانمندی و مهارت، استعداد، توان و پتانسیل دارد
به جز انسان موجودات را غایتی هست 
مثلا گیاهان یا حیوانات 
غایتی دارند و باید مسیر اجباری که تمام توانمندی هایشان را شامل می شود بروند تا به کمال برسند و بعد از آن مرگ
.
.
.
انسان ولی موجودی تک بعدی نیست 
و 
مسیر زندگیش جبر مطلق هم نیست
حدود و اختیاراتی به او داده شده

در زمینه های مختلفی توان و پتانسیل دارد و در زمینه های بسیار دیگری هم می تواند مهارت کسب کند 
پیشرفت و رشد(1) او هر دو می توانند از طریق استعداد یا یادگیری باشند 
...
افراد بسیاری هستند که قدرت و  پتانسیل اجرایی بالایی دارند اما قدرت برنامه ریزی و هدف گذاری و تولید مسیر ندارند
این افراد بازوهای قدرتمند و کارآمدی هستند 

افراد بسیاری هستند که قدرت برنامه ریزی، هدف گذاری و تولید مسیر دارند، اما قدرت مانوری برای اجرا ندارند
این افراد مغزهای خوبی هستند  

افراد بسیاری هم هستند که هر دوی این دو توانمندیها را دارند، ولی در یک زمینه غالب تر هستند 
این افراد هم می توانند مغزهای خوبی باشند و هم بازوهای خوبی

اینکه گروه اول در مغز بودن عملکر د ضعیفی دارد 
یا 
اینکه گروه دو مجریان ضعیفی هستند 
به معنی ناتوانی محض آنها در مورد یاد شده نیست 

هر دو گروه می توانند مهارت هایی که در آن ضعف دارند را تقویت کنند 

و البته این بهترین راه هم هست 
چون نه بازوی بدون مغز و نه مغز بدون بازو 
هیچ کدام 
کارایی ندارند 
 
1.مفهوم رشد و پیشرفت با هم فرق دارد.