به هوش نیوش از من و به عشرت کوش

که این سخن از هاتفم به گوش آمد 

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

به فکر آن که چو شد اهرمن سروش آمد 

.

.

.

برای موفقیت در هر کاری باید روی اون کار به اندازه ی کافی تمرکز داشته باشیم 

و 

اجازه ندیم ذهنمون متفرق باشه

و

این برای من از ضروریاته