شاید هیچ کاری اندازه ی گل کاشت تو دنیا خوب نیست 

نمی دونم من خیلی دوسش داشتم 

اولین باری که طرح کاشت گل دادم برا یه باغچه ی آهار بود

که البته افتضاح شد!!

وقتی واقعا دلسرد داشتم بر می گشتم این فلاور باکسو دیدم 

خیلی هم منظم کاشته نشده بود 

ولی 

قشنگ شده بود

یه مدتی گذشت تا حرفه ای شدم

اولای هر کاری همینه 

شاید خوب در نیاد،جالب نشه... شاید اصن خراب بشه

خب بشه

این دلیل نمیشه که ما توان انجام اون کار رو نداریم 

این فقط دلیل بر بی تجربگی ماست

که اونم درست میشه