هرکس راه سعادت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته و هر که به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته است.

و 

هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نگیرد 

و 

ما تا رسول نفرستیم( و اتمام حجت نکنیم) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد.

(آیه ی 15/ سوره اسراء)