شنیدن یه جمله با یه دنیا معنی امروز عیدی من بود 
یه دوستی بهم گفت 
اگه پاواستادی یه کاری رو انجام بدی 
اگه واقعا عزمتو جزم کردی 
و واقعا شد دغدغت  و رفتی دنبالش 


اگه شد که               الحمدالله
اگه نشد              الله اکبر 

واقعا اینو تو شرایطی شنیدم که انگار خود خدا بهم میگفت مگه یادت رفته من هستم؟
.
.
.
من همین لحظه ای که دارم این متنو می نویسم
گواهی میدم که تو هستی 
که تو بزرگتر از همه کس و همه چیز هستی 
و تنها کسی که باید همه چی رو بهش سپرد.