نمی خواستم هیچ وقت رو صفحم خبر بذارم ولی این واقعا جای تامل بود..