شاید به ندرت کتابی را بتوان یافت که برای کودکان نوشته شده باشد 

اینقدر ثقیل 

شاید بهتر باشد بگوییم که کتاب نقدی زیرکانه است از دنیای خشک و پر ازدحام آدم بزرگها 

در باور و تصور یک کودک 

تا کتابی برای گروه سنی کودک

.

.

.

لازم به توصیه و تعریف و تمجید نیست 

واقعا کتابی هستش که ارزش بارها و بارها خواندن رو داره 

لازم می دونم در پست های بعدی از نویسنده بیشتر بنویسم ....