زاده ی اضطراب جهان مجموعه ای است از اشعار  12 نفر از شعرای اروپایی و خاصه اروپای شرقی

به ترجمه ی محمد مختاری

وجه مشترک نویسندگان را شاید

 مبارز بودنشان بتوان دانست 

با توجه به اینکه کتاب مربوط به 

شعرای دهه هایی چند پس از جنگ جهانی و برخی قبل از فروپاشی شوروی و در حین مبارزات است 

حال و هوای مبارزه با ظلم و استبداد

حال و هوای تحقق آرمان جمعی و دستیابی به آزادی در بین اشعار موج میزند.

پیش از ارایه ی اشعار هر شاعر 

مختصری از زندگینامه و طرزفکر و ادبیات شعری شاعر 

و آنچه شالوده ی اشعار را شکل می دهد 

ارایه شده است که در مجموع فهم حال و هوای شاعر را ملموس تر می کند.