جز این نیست که خیلی از ظلم هایی که بهمون میشه ریشه در 
اشتباهات و گپ های رفتاری خودمون داره ،اگر خودمون زمینه رو فراهم نمی کردیم مجالی نمی موند
البته گاهی
یک نفر سوئ تفاهماتشو، قضاوت های یکطرفشو به زبون میاره 
بدون اینکه بخواد حتی کوچکترین توضیحی در موردش بشنوه و البته توضیحم مشکلی رو حل نمی کنه 
خیلی جالبن واقعا !!!
آدمایی که با من مشکل دارن، میرن به بقیه میگن!با من مشکل دارم ولی وقتی بهم میرسن لبخند میزنند 
نمی دونم شاید با دیگران مشکل دارن....والا...
از دیروز که حرف این قضیه شد تا امروز، خیلی درگیرش بودم 
...................................
ولی امروز صبح 
با خدای خودم گفتم، بارها منم اشتباه کردم
در مورد این قضایا
منم ظلم کردم 
منم جایی که باید توضیحی میدادم طفره رفتم 
از زیرش در رفتم 
یا قضاوت کردم 

خدای مهربونم هممونو ببخش
به خاطر پیش داوری هامون، قضاوتامون، غرورمون، رفتارمون