سالها خواهد گذشت، آنگاه لوح نوشته به سنگ گور بدل خواه شد و محو می گردد

خانه های ییلاقی فراز کوهمان ساخته می شود

و به زودی باغ ها احاطه شان می کنند.


زیرا می گویند در حومه ای شبیه اینجا 

هوا بهتر و زندگی آسان تر است

پس زمینش قطعه قطعه می شود 

و خطوط زیاد چوب بست ها آن را قطع خواهد کرد.


گذرگاه کوهستانیم را صاف خواهند کرد 

تمام شکاف های تنگ پهن و باز خواهند شد 

بادی مردمی باشند که می خواهند 

خوشبختی را به خانه بیاورند.


"مارینا تسوتایوا"

"از کتاب زاده ی اضطراب جهان"