تا کنون به ایرادات رفتاریمان دقت کرده ایم؟

خصایص مشترکی که در میان ما ملت جا خوش کرده اند؟

 • بیگانگی با تاریخ
 • حقیقت گریزی و پنهان کاری
 • ظاهر سازی 
 • قهرمان پروری و استبداد زدگی 
 • خودمحوری و برتری جویی 
 • بی برنامگی
 • فرصت طلبی و ریا کاری
 • احساساتی بودن و شعار محوری
 • توهم دائمی توطئه
 • مسئولیت ناپذیری
 • قاون گریزی
 • حسادت 
 • توقع بالا و نارضایتی دائمی ما
 • عدم صداقت
 • همه چیز دانی ما 
 • و بسیاری از خصایص مشترک ناپسندی که داریم 

همه و همه شاید اصلی ترین عامل رقم خوردن تمام ناکامی هایمان در طول تاریخ است

ناکامی هایی که به حسب عادت بر گردن عرب و مغول و استعمار و استکبار می اندازیم 

البته که نقش هیچ کدام را نمی توان نادیده گرفت 

اما آنچه تاثیر این موارد را تشدید می کند ضعف های ماست 

همان ضعف های اخلاقی که در وجودمان ریشه دوانده و راه را برای دست اندازی ، استعمار و منفعت طلبی دیگران باز گذاشته است

تا وقتی اراده ی جمعی برای رفع این خصایص نباشد

گلایه از دیگران بی جاست

که به قول بهار عزیز:

از ماست که بر ماست....