جامعه شناسی خودمانی

کتابی است از "حسن نراقی"

با ارایه ی این سوال که "چرا درمانده ایم؟"

در این راستا به بررسی ریشه های اخلاقی عامل درخودماندگی اجتماعی کشور می پردازد.

گاه گاه از روشنفکران، تحصیلکرده ها و ... در این رابطه شنیده ایم

از تاثیر استعمار، از تاثیر حملات مختلف بر کشوری که به قول شریعتی بر سر چهارراه تاریخ نشسته

از تاثیر خواص بی خاصیت و جهل عوام

از سکوت اقلیت

و ...

اما این کتاب نگرشی نوست به خواستگاه و ریشه های معضل

و آنچه که روحیه ی پذیرش استعمار، استکبار، ملات مختلف را در ما پدید اورده است

می پردازد.

در پست بعدی قسمت هایی از ان را به اختصار می نویسم

و توصیه می کنم حتما مطالعه کنید

کتاب انصافا نثر صریح و قابل درک

و متن بدور از جهت گیری و جبهه بندی دارد.